Participatie

Leerlingenraad

Leerlingen hebben een stem op onze school. Die stem kunnen ze laten horen in de leerlingenraad. De leerlingenraad omvat zowel de kleinere kernraad als het grotere leerlingenparlement. Bovendien is er ook een jongerenraad. Een vaste activiteit vormt de peter-en meteractie.

De peter – en meteractie is steevast de eerste activiteit van het schooljaar die leerlingen organiseren. In het Astridpark krijgen de eerstejaars een peter of meter uit het vijfde jaar toegewezen. Via allerhande opdrachten zoals touwtrekken, ratten en raven, een quiz … leren ze elkaar beter kennen en leren ze samenwerken. Het spel wordt georganiseerd door enkele ervaren ex-peters of – meters uit het zesde jaar.

Begin oktober worden in elke klas twee vertegenwoordigers gekozen voor het leerlingenparlement. Die komen een vijftal keer per jaar bijeen om er leerlinggebonden onderwerpen te bespreken. Het verslag wordt voorgelegd aan de directieraad die hierop commentaar geeft. Zo ontstaat er een goede samenwerking tussen school en leerlingen.

Om dit parlement optimaal voor te bereiden werd de kernraad opgericht. Hierin zetelen twee leerlingen per jaar. Die worden verkozen uit het parlement. Een leerling uit meestal het vijfde jaar zit het parlement en de kernraad voor. Hij krijgt de steun van een drietal begeleidende leerkrachten. De kernraad kan in drukke periodes soms wekelijks bijeenkomen, meestal wordt er om de drie weken vergaderd.

De jongste spruit van de leerlingenraad vormt de jongerenraad. Hierop worden de leerlingen van de eerste graad uitgenodigd. Zo kunnen ze optimaal uitdrukken wat er bij hen leeft.


Schoolraad

De schoolraad is een officieel participatieorgaan dat samengesteld is uit vertegenwoordigers van vier geledingen: ouders, leerkrachten, leerlingen en de lokale gemeenschap.

In onze school zetelen de volgende mensen in de schoolraad: Ilse Demeyere, An Silversmet, Kurt Van Keirsbulck (ouders), Tine De Ceuninck, Nathalie Lavalleye, Katelijne Dhondt (leerkrachten), Emma Beuckels, Sarah Steevens (leerlingen), Maurice Decorte, Kristien Gheysen, Paul Van Acker (lokale gemeenschap).

Een belangrijke rol van de schoolraad is op de hoogte blijven van wat er gebeurt op en rond de school. Daarom zal de directeur bij elke vergadering initiatieven en projecten zoals bv. specifieke pedagogische activiteiten toelichten. De schoolraad heeft vooral een adviesbevoegdheid. Zo moet het advies ingewonnen worden in verband met wijzigingen in het schoolreglement, verbouwingswerken aan de school… De raad komt in principe vier maal per jaar samen.


Ouderteam

Het ouderteam bestaat uit ouders die net als u geïnteresseerd zijn in het welzijn van onze kinderen. Als groep vormen we de link tussen ouders en school en willen we zo ons steentje bijdragen aan het schoolgebeuren.

Doelstellingen van ons ouderteam

De stem van de ouders laten horen in het beleid van de school.

Meedenken over een breed opvoedingsproject binnen onze voortdurend evoluerende maatschappij.

Het geven van constructieve feedback in een open dialoog omtrent algemene en specifieke problemen.

Samen de handen uit de mouwen steken voor concrete schoolactiviteiten: bv. Saf-feest, Saf-fuif, infodag, financiële steun schoolprojecten.

Bijeenkomsten

Een zestal keer per jaar komen we samen met de directeur. Op de agenda staan:

Contacteren ouderraad

Via het e-mailadres ouderteam.sabraso.brugge@gmail.com kunnen suggesties, vragen, opmerkingen worden geformuleerd die in het algemeen belang van de school zijn. Vermeld steeds uw naam, maar u kan vragen dat uw opmerkingen anoniem met de school of tijdens een bijeenkomst van het ouderteam worden besproken.

Komt u erbij?

Een vertegenwoordiging van enkele ouders uit elk jaar is betekenisvol. Voelt u het kriebelen om een stukje mee te bouwen aan onze groep, dan kunt u op verschillende manieren de ouderraad steunen.

Actief lid: U bent bereid een zestal vergaderingen per jaar bij te wonen.

Helpende hand: U werkt graag mee als losse medewerker bij een aantal activiteiten.

Ontvangen van verslagen: U wil op de hoogte blijven via de verslagen van de vergaderingen.

U wenst de ouderraad financieel te steunen: U kunt 8 euro storten op rekeningnummer BE43 7360 1533 91 01 van het ouderteam Sabr.


CLB – Centrum voor leerlingenbegeleiding

Alle leerlingen, ouders en scholen kunnen rekenen op een basisaanbod van CLB-diensten.

De CLB-opdrachten situeren zich binnen vier begeleidingsdomeinen: leren en studeren, onderwijsloopbaan, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.


Binnen elk van deze domeinen biedt het vrij CLB De Havens, Brugge een leerlinggebonden begeleiding aan naar aanleiding van een specifieke vraag over een bepaalde leerling. De begeleiding vertrekt steeds vanuit een geïntegreerde benadering van de 4 begeleidingsdomeinen en vanuit een continuüm van zorg. M.a.w. acties of ondersteuning omtrent het éné domein worden nooit los gezien van de andere domeinen.


Voor een algemene beschrijving van deze activiteiten verwijzen we graag naar de link:

www.vrijclb.be/vrijclbdehavens


Elke school wordt begeleid door een kernteam. Dit team onthaalt en verheldert de zorgvragen van leerlingen, ouders en personeel. Het team begeleidt de betrokkenen en verstrekt advies.

In SABR bestaat het team uit de volgende leden:U kunt mevr. Ketels bereiken per mail (wendy.ketels@vrijclbdehavens.be ) of per telefoon (050/44 02 20).


Contactgegevens centrum:


Vrij CLB De Havens, Brugge

Sint-Maartensbilk 2

8000 Brugge

050/ 440 220

brugge@vrijclbdehavens.be