Seminaries

Seminarie vijfde jaar

Praktische psychologie – mevr. Ann Devliegher

Kunnen we leren gelukkig zijn?

Wil je de ander beter begrijpen?

Wil je jezelf beter leren kennen?

Hoe kan je meer geloven in jezelf?

Wil je empathischer worden?

Hoe kunnen we stress verminderen?

Er bestaan veel psychologische theorieën. Die zijn zeker waardevol. Maar hoe kunnen we ze toepassen in het dagelijkse leven?

In een kleine groep gaan we samen aan de slag.


Muzikaal de wereld rond – dhr. Ingmar Ricquier

In dit seminarie maken we een reis rond de wereld met telkens muziek als uitgangspunt. We gaan op zoek naar antwoorden op vragen als “Waar komt muziek vandaan?”, “Maakt muziek deel uit van een cultuur?”, “Hebben culturen elkaar via muziek beïnvloed?” en vooral “Wat hebben al die culturen met elkaar gemeen?”

Jullie mogen dit zelf ontdekken via vele doe-activiteiten (samen musiceren op talrijke wereldmuziekinstrumenten, liederen uit andere culturen zingen, een wayangpoppenspel in elkaar steken, …) en véél leerrijke informatie. Elke les wordt trouwens zeer rijkelijk geïllustreerd met talrijke (unieke) voorwerpen, doeken, kledij, voorwerpen, maskers, …

Ecologisch consumeren – dhr. Hendrik Spitaels

Het doel van deze lessenreeks is:

 • De leerlingen laten stilstaan bij hun eigen consumptiegedrag en de impact hiervan op het milieu.

 • De leerlingen informatie laten vinden langs zoveel mogelijk kanalen over de duurzaamheid van onze consumptiegoederen, alsook over de milieu-invloed ervan. Deze kanalen zijn: overheidsinstanties (Europees, federaal, Vlaams en gemeentelijk), consumentenorganisaties, milieuorganisaties, bibliotheken, internet… De leerlingen moeten een logboek bijhouden van hun werkzaamheden en tevens een planning opmaken van hun project.

 • De leerlingen diepen één bepaald thema op gebied van consumptiegedrag uit. Dit gebeurt in kleine groepjes van 2 tot 5 personen, afhankelijk van het gekozen onderwerp.

 • De leerlingen maken van dit thema een verslag en een powerpoint voorstelling voor de medeleerlingen.


Seminarie zesde jaar

Antropologie – mevr. Tine De Ceuninck

Leren over verschillende culturele (denk)werelden is essentieel om ons te ontwikkelen in een wereld die meer en meer de mogelijkheden biedt om mensen te ontmoeten met andere horizonten en visies. We reizen meer en verder en in de beroepswereld heeft men steeds vaker een antropoloog nodig, bijvoorbeeld in juridische context, politieke wetenschappen, kunstgeschiedenis, de zakenwereld … of al was het maar om jezelf beter te begrijpen als menselijk wezen.

De bedoeling van dit seminarie is het vreemde minder vreemd maken, ons bewust maken van het etnocentrisme dat bij elk van ons leeft (in de westerse samenleving), om vooraleer we oordelen eerst proberen te begrijpen. De grondige kennis van het andere kan een dialoog mogelijk en interessanter maken.

Gezien dit een nieuw ‘vak’ is voor de leerlingen zijn er eerst een aantal lessen om fundamentele info op te doen. Wat is antropologie? Enkele basisbegrippen, theorieën en belangrijke personen komen aan bod. Daarnaast is er een bezoek aan een museum of tijdelijke tentoonstelling. Een bezoek aan de bibliotheek in Brugge heeft als doel een werk te maken per twee, begeleid in de les. Thuis wordt gewerkt aan een antropologisch onderwerp van ergens ter wereld. Via dit werk leren de leerlingen zelfstandig diverse informatiebronnen en –kanalen kritisch selecteren en raadplegen, ze leren communiceren, overleggen, plannen, taken verdelen … Dit werk wordt mondeling en visueel gepresenteerd in drie dimensies. Hier is enige creativiteit noodzakelijk.

Passieve kennis van Frans en Engels is nuttig bij het verwerken van vakliteratuur.


Actuele politiek – mevr. Katelijne Dhondt

Nationale- en internationale politiek domineert ons leven. Daarom dit seminarie. Samen met oud-leerlingen dacht ik na over wat dit seminarie wel of niet mocht zijn.

We kwamen tot de volgende bevindingen:

 • Het seminarie gaat niet over de werking, de structuur of de evolutie van allerhande instellingen; dat is saai, slaapverwekkend, oninteressant en té theoretisch.

 • Het seminarie slaat op de actualiteit en zowel binnen- als buitenlandse politiek zijn mogelijk.

 • Het seminarie mag de geschiedenis in de actualiteit binnenbrengen om die te duiden.

 • Inspraak van de leerlingen over de onderwerpen is een must; wat interesseert jullie is hier dus de vraag.

 • Tijdens het seminarie wordt er enerzijds les gegeven, maar wordt er anderzijds ook gefundeerd gediscussieerd; dat wil zeggen dat jullie zich hierop voorbereiden.

Onderwerpen die in de loop van de gesprekken naar voor kwamen waren o.a.

 • De gemeenteraadsverkiezingen en de politieke partijen die aan die verkiezingen deelnemen

 • Amerika en de macht daar. Wat is de rol van de president, hoe kom je aan een president enz.

 • De Brexit, waarom wel, waarom niet, houding van Europa, GB.

 • Poetin. Zijn macht in Rusland, zijn macht in de voormalige Oostbloklanden enz.

 • Kim Jung-un en Noord-Korea.

 • De politieke partijen in België en de manier waarop ze ontstonden en groeiden.

 • De situatie op de Krim (Oekraïne) en ex-Oostbloklanden zoals Hongarije, Roemenië en Bulgarije? En wat zijn de gevolgen hiervan voor de EU?

 • Fake news of uitgebreidere camerabewaking en de gevolgen daarvan voor de democratie.

 • De Joods-Palestijnse kwestie, hoe groeide die en hoe is de situatie vandaag.

Welke leerlingen schrijven zich in voor dit seminarie? Wie geïnteresseerd is in actualiteit, in politiek -nationaal en/of internationaal – , wie zich wil voorbereiden op gefundeerde discussies, die persoon is meer dan welkom op dit, ontegensprekelijk meer dan boeiende seminarie!


Initiatie Spaans – mevr. Mieke Mistiaan